مهدی حاجتی

مهدی حاجتی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
توضیحات