دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

Sharif University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی شریف در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی شریف در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 9 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از اصفهان، 5 درصد از البرز، و ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۵۵%
۵۵%
آذربایجان شرقی
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۶%
۲۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی شریف در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۲%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۳۹%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد MBA
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۵%
۷۵ %