مهدی شجاعی

مهدی شجاعی

سرپرست کارگاه و مدیریت پروژه

۴ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مسئول نگهداری ساختمان
شکوه مهندسی شریف
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مسئول نگهداری ساختمان
شکوه مهندسی شریف
شرکت شکوه مهندسی شریف پیمانکار نگهداری ساختمانهای صدا وسیما بود
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
سرپرست کارگاه واترپروفینگ
صنایع ورق ایران
سرپرست کارگاه واترپروفینگ در دو تونل شهری ی نیایش و امیرکبیر
مهارت ها
| ۲نفر
رضا صفری
| ۲نفر
رضا صفری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات