حسین توانگر

حسین توانگر

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | نجف آباد
کاردانی دانشکده فنی سروش اصفهان
تحصیلات
دانشکده فنی سروش اصفهان
۱۳۹۴ اکنون
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات