دانشکده فنی سروش اصفهان

دانشکده فنی سروش اصفهان

Soroush Technical and Vocational College of Isfahan

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده فنی سروش اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده فنی سروش اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 22 درصد از قم، 11 درصد از تهران، 11 درصد از کردستان، 11 درصد از کرمان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده فنی سروش اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی گرافیک کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %