محمدرضا گلشن نیا

محمدرضا گلشن نیا

کارشناسی مهندسی صنایع

۰ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۸۱ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی صنایع
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات