پیمان زارعی

پیمان زارعی

کارشناسی ارشد علوم دامی گرابش علوم تعذبه

۳ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرعباس
دستیار شخصی مدیر عامل
شرکت پخش مواد غذایی و بهداشتی سهیل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
دستیار شخصی مدیر عامل
شرکت پخش مواد غذایی و بهداشتی سهیل
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
بازاریابی ، فن و فنون کسب و کار
دستیار شخصی مدیر عامل در شرکت پخش مواد غذایی و بهداشتی سهیل
توضیحات