در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا فن بیان را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که فن بیان را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند فن بیان را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند فن بیان را بصورت متوسط و حدود ۵۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند فن بیان را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۱%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۹%
کاربران منتخب