حسن پیرهادی

حسن پیرهادی

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
رئیس حسابداری
شرکت گسترش فناوری های نوین
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
کلیه سیستم های همکاران سیستم-تحت وب
کلیه سیستم های همکاران سیستم-تحت وب
همکاران سیستم
12122
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
رئیس حسابداری
شرکت گسترش فناوری های نوین
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
کارشناس ارشد حسابداری
بازرسی کالای تجاری
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
حسابرس مالی
موسسه حسابرسی فاطر
پروژه‌ها
طرح دعاوی مالیاتی -ارزش افزوده ودریافت مفا صا حساب مالیاتی
رئیس حسابداری در شرکت گسترش فناوری های نوین
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۶
رابطه ساختار مالکیت و شاخص سودآوری با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران