محمد تقی آقایی

محمد تقی آقایی

۰ارتباط ۲۰مهارت
قم | قم
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی قم
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی قم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کاردانی مهندسی کامپیوتر