در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا عکاس خبری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که عکاس خبری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند عکاس خبری را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند عکاس خبری را بصورت متوسط و حدود ۵۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند عکاس خبری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۷%
کاربران منتخب