در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا عکاس خبری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که عکاس خبری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند عکاس خبری را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند عکاس خبری را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند عکاس خبری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب