در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا عکاس خبری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که عکاس خبری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند عکاس خبری را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند عکاس خبری را بصورت متوسط و حدود ۴۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند عکاس خبری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
کاربران منتخب