داود ولی محمدی

داود ولی محمدی

کارشناسی روانشناسی عمومی

۱ارتباط ۲مهارت
البرز | نظر آباد
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد نظرآباد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد نظرآباد
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی روانشناسی عمومی
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات