در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ماساژور را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ماساژور را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ماساژور را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ماساژور را بصورت متوسط و حدود ۶۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ماساژور را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵%
کاربران منتخب