در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ماساژور را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ماساژور را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ماساژور را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ماساژور را بصورت متوسط و حدود ۶۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ماساژور را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷%
کاربران منتخب