ایمان سلیمانی

ایمان سلیمانی

کارشناسی حقوق

۲ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
نماینده حقوقی
آب وفاضلاب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۹۱ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
نماینده حقوقی
آب وفاضلاب
توضیحات