افشین صدیق انزابی

افشین صدیق انزابی

۰ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات