لیلیانه لیلی

لیلیانه لیلی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

۲ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات