یسنا منصوری

یسنا منصوری

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۱ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات