آرش سوری

آرش سوری

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۱مهارت
لرستان | خرم آباد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
تحصیلات
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات