در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا طراحی داخلی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی داخلی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند طراحی داخلی را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند طراحی داخلی را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند طراحی داخلی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۵%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۹%
زن بیش از ۵۰ عضو ۴۱%
کاربران منتخب