شیرین مدیرزارع

شیرین مدیرزارع

دکترا روانشناسی مشاوره خانواده

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
دکترا دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۲ اکنون
دکترا روانشناسی مشاوره خانواده
توضیحات