مجتبی کریمی مهر

مجتبی کریمی مهر

کارشناسی ارشد اقتصاد

۱ارتباط ۳مهارت
همدان | اسدآباد
کمک حسابدار
جهش صنعت سازه
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد اقتصاد
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کمک حسابدار
جهش صنعت سازه
مهارت ها
| ۱نفر
پوریا تدین
| ۱نفر
پوریا تدین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات