پوریا تدین

پوریا تدین

دکتری بازرگانی_بازاریابی(phd)

۱۹۵ارتباط ۳۴مهارت
Greece
سرپرست فروش
کاله
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۹
دکترا مدیریت بازرگانی
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
دانشگاه شمال
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
مهندسی محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
سرپرست فروش
کاله
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
معاون اداری مدیر عامل
دانشگاه گنجین هنر
۱۳۹۵ اکنون
صنعتگر
شخصی
۱۳۹۴ اکنون
مدیر فروش
بهین صنعت
۱۳۸۷ اکنون
مدیر بازرگانی
گام
مهارت ها
| ۸۵نفر
بیرانوند انجام پایان نامههومن ناصری فرارزو وفاییانسید مصطفی میرمهدیامین دوستی
| ۸۲نفر
هومن ناصری فرارزو وفاییانسید مصطفی میرمهدیمحمد شالوامین دوستی
بیرانوند انجام پایان نامههومن ناصری فرارزو وفاییانسید مصطفی میرمهدیامین دوستی
| ۷۲نفر
ارزو وفاییانسید مصطفی میرمهدیامین دوستیمحمد ملکیناصیح رحیمی
| ۲۱نفر
هومن ناصری فراکبر افتخاریحسین جغراتیاناحمد قالیبافانبی نام نامشخص
| ۲۰نفر
هومن ناصری فراکبر افتخاریحسین جغراتیاناحمد قالیبافانبی نام نامشخص
| ۲۰نفر
هومن ناصری فرعلی نامداراکبر افتخاریحسین جغراتیاناحمد قالیبافان
زبان ها
آلمانی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات