پوریا تدین

پوریا تدین

دکتری بازرگانی_بازاریابی(phd)

۲۰۰ارتباط ۳۴مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
سرپرست فروش
کاله
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۹
دکترا مدیریت بازرگانی
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
دانشگاه شمال
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
مهندسی محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
سرپرست فروش
کاله
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
معاون اداری مدیر عامل
دانشگاه گنجین هنر
۱۳۹۵ اکنون
صنعتگر
شخصی
۱۳۹۴ اکنون
مدیر فروش
بهین صنعت
۱۳۸۷ اکنون
مدیر بازرگانی
گام
مهارت ها
| ۸۲نفر
سید مصطفی میرمهدیامین دوستیمحمد ملکیناصیح رحیماناکبر افتخاری
| ۸۰نفر
سید مصطفی میرمهدیمحمد شالوامین دوستیعلی نامدارمحمد ملکی
سید مصطفی میرمهدیامین دوستیمحمد ملکیناصیح رحیماناکبر افتخاری
| ۷۱نفر
سید مصطفی میرمهدیامین دوستیمحمد ملکیناصیح رحیماناکبر افتخاری
| ۲۰نفر
اکبر افتخاریحسین جغراتیاناحمد قالیبافانبی نام نامشخصشاهین رئیس زاده
| ۱۹نفر
اکبر افتخاریحسین جغراتیاناحمد قالیبافانبی نام نامشخصشاهین رئیس زاده
| ۱۹نفر
علی نامداراکبر افتخاریحسین جغراتیاناحمد قالیبافانبی نام نامشخص
زبان ها
آلمانی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات