فاطمه غفاری

فاطمه غفاری

ریاضی کاربردری

۰ارتباط ۰مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
تحصیلات
دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۱۲
ارزیابی اعتمادپذیری در شبکه های جریان تصادفی با استفاده از می نیمال برش ها و می نیمال مسیرها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات