ساجده کریمی

ساجده کریمی

کارشناس پاسخگو

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | رودهن
کارمند اداری
ه
کاردانی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کاردانی معماری معماری
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
کارمند اداری
ه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات