محمد سلمانیان

محمد سلمانیان

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۲ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | نیشابور
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سبحان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سبحان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
Icdl 2
مونتاژ تابلو برق
توضیحات