امید جمالی

امید جمالی

کارشناس پشتیبان نرم افزار شهرسازی و درآمد شهرداری قم

۱ارتباط ۵مهارت
فارس | شیراز
سرپرست تیم پشتیبانی نرم افزار
صفارایانه
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عقیق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عقیق
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
سرپرست تیم پشتیبانی نرم افزار
صفارایانه
این شرکت در عرصه تولید و توسعه نرم افزار فعالیت دارد (بیشتر نرم افزار جامع مدیریت شهری) و اینجانب به عنوان سرپرست تیم پشتیبانی شهرداری قم مشغول به فعالیت میباشم.
پروژه‌ها
نرم افزاری اندروید حسابداری خانه با قابلیت درج مبلغ از پیامک ارسالی بانک
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات