الناز ساجدمرنی

الناز ساجدمرنی

کارشناسی ارشد حسابرسی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدرس
آموزشگاه فنی و حرفه ای مساحان ، سروش علم، مهیار ، فن و پیشه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد حسابرسی
دانشگاه آزاد اسلامی شهریار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدرس
آموزشگاه فنی و حرفه ای مساحان ، سروش علم، مهیار ، فن و پیشه
مهارت ها
توضیحات