عباس فتحی

عباس فتحی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی بدنی

۰ارتباط ۰مهارت
ایلام | ایلام
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۰ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد تربیت بدنی بدنی
توضیحات