اسماعیل مصطفی

اسماعیل مصطفی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۱ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | جوانرود
آزمون گر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
آزمون گر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ب صورت دوره ی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات