صابر طالبی کلاگر

صابر طالبی کلاگر

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | بابل
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویندگان دانش
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویندگان دانش
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات