ناصر شریفی

ناصر شریفی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۱۳ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
سرپرست و معاونت
پیام افشان
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد نقده
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد نقده
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست و معاونت
پیام افشان
با حفظ سمت قبلی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
حسابدار
شرکت مارتینی
همزمان در دو شرکت کارمیکردم
۱۳۹۲ اکنون
مدیر فروش
پیام افشان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
انبار دار
پیام افشان
مهارت ها
| ۴نفر
توحید الیاسی
توضیحات