در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا بازرگانی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که بازرگانی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند بازرگانی را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند بازرگانی را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند بازرگانی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۲%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۰%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۰%
کاربران منتخب