فاءزه کرجی

فاءزه کرجی

کارشناسی روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارمند
فرهنگسرای ققنوس
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی روانشناسی عمومی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارمند
فرهنگسرای ققنوس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره مربیگری مهکودک و پیش دبستانی
کارمند در فرهنگسرای ققنوس
توضیحات