مجتبی شوشتری

مجتبی شوشتری

کارشناسی الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
مهندس برق
فرودگاه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
مهندس برق
فرودگاه
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات