سیدعبداله هاشمی زاده

سیدعبداله هاشمی زاده

کارشناسی IT مهندسی تکنولوژی

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی
توضیحات