فاطمه غلامی

فاطمه غلامی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله شناسی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله شناسی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات