زلال بیت سعید

زلال بیت سعید

کارشناسی مدیریت دولتی

۱ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارمند اداری
کمیته امداد امام خمینی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارمند اداری
کمیته امداد امام خمینی
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات