اکرم باقری فرد

اکرم باقری فرد

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۴مهارت
کرمان | رفسنجان
مدیر عامل
ابتکار اندیشان سبز رفسنجان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۸۱ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
مدیر عامل
ابتکار اندیشان سبز رفسنجان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات