احسان مختاری

احسان مختاری

پژوهشگر علوم انسانی

۰ارتباط ۳مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
پروژه‌ها
بررسی عوامل مرتبط با گرایش مخاطب به سبک شعری معاصر و کلاسیک
درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات