در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مقاله نویسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مقاله نویسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مقاله نویسی را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مقاله نویسی را بصورت متوسط و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مقاله نویسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۴%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۶%
کاربران منتخب