حسین سلطانیان

حسین سلطانیان

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

۴ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
حسابدار
حسابداری
کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حسابدار
حسابداری
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات