رضا ایزدی

رضا ایزدی

۰ارتباط ۳مهارت
اصفهان | مبارکه
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات