در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا طراحی لوگو را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی لوگو را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی لوگو را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند طراحی لوگو را بصورت متوسط و حدود ۵۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند طراحی لوگو را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۱%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۹%
کاربران منتخب