در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا طراحی لوگو را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی لوگو را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی لوگو را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند طراحی لوگو را بصورت متوسط و حدود ۵۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند طراحی لوگو را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۱%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۶۳%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
کاربران منتخب