وحید بیگدلو

وحید بیگدلو

کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل

۰ارتباط ۰مهارت
زنجان | خدابنده
کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
تحصیلات
دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل
توضیحات