احمد نجفی

احمد نجفی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

۱۰ارتباط ۰مهارت
البرز | هشتگرد
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات