امیر قاسمی

امیر قاسمی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | فریدن
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای کاشان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای کاشان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات