برهان محمدی

برهان محمدی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۲ارتباط ۳مهارت
کرمانشاه | جوانرود
مدیر تولید
عرقیات و اسانس و روغن های گیاهی شاهو
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تولید
عرقیات و اسانس و روغن های گیاهی شاهو
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات