در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا زبان ترکمنی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان ترکمنی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ترکمنی را بصورت مبتدی و حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ترکمنی را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ترکمنی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
کاربران منتخب