دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

Islamic Azad University of Ashtiyan

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
آشتیان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 21 درصد از مرکزی، 7 درصد از کرمانشاه، 7 درصد از البرز، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از قم، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۰%
۶۰ %