دانشگاه آزاد اسلامی سروستان

دانشگاه آزاد اسلامی سروستان

Islamic Azad University of Sarvestan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
سروستان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سروستان در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سروستان در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 5 درصد از خوزستان، 5 درصد از بوشهر، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۸۹%
۸۹%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی سروستان در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %